Wednesday, January 28, 2009

Youth Without Youth

नमस्सर्वेभ्य: ।
अद्यैव ज्ञातवती यत् गत संवत्सरस्य चलनचित्रे, "Youth Without Youth" मध्ये संस्कृतभाषाया: उपयोगं किञ्चित् अस्ति इति । एतस्मिन् चलनचित्रं विषये अत्र लिखितम् अस्ति
http://www.imdb.com/title/tt0481797/ । यदि को~पि चलनचित्रं द्रक्षयति, तर्हि कृपया लिखतु कथम् अस्ति इति ।

भवदीया, ज्योत्स्ना कलवार्

No comments: