Monday, March 2, 2009

अद्यतन गृहपाठः

mama nAma hariH |

मम नाम हरिः ।

Helen:

1) mama nAma helen |

2) aham vadAmi samskRutam

3) bhavAn pRucChati

4) aham paThAmi etat pustakam

5) bhavAn pibati

udayaH

1) suhAsaH adhya samskRuta kakshAm na AgacChati |

2) aham shukravAsare vedAntam paThAmi |

3) aham brahmA asmi | bhavAn kaH ?

4) sarasvatI devI asti |

5) mama jananyAH putraH aham asmi |